Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις και αφορά στην επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό τους, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι επιχειρήσεις έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ και ημερομηνία ίδρυσης πριν τις 31/12/2015.

Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση πρέπει να είναι καινούργιος.

Οι επιχειρήσεις είναι ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμοί ή ΚΟΙΝΣΕΠ

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα:

Επιδότηση 40% (+10%= 50% εφόσον γίνει πρόσληψη νέου προσωπικού με ΙΚΑ)

Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

 

Τι χρηματοδοτείται:

Κτηριακές εργασίες ανέγερσης ή αναβάθμισης ή και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και εξοικονόμησης ενέργειας (δαπάνες έως το 40% του συνολικού Π/Υ)

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (δαπάνες έως το 90% του συνολικού Π/Υ)

Επαγγελματικό όχημα

Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας (Φωτοβολταϊκά / μικρής κλίμακας ΑΠΕ κ.α.)

Λογισμικό (ERP, CRM κ.α.) και εξοπλισμός μηχανογράφησης

Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων κατά CE

Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.

Σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας,

Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

Συμμετοχή για πρώτη φορά σε έκθεση

Δημιουργία ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου

Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου

Μελέτες benchmarking, reengineering, marketing plan, εξοικονόμησηςενέργειας

Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού (έως 2 άτομα συνολικά) πλήρους απασχόλησης και έως 12.000€ ανά άτομο

 

Προϋπολογισμός πρότασης:

Από 15.000 € έως 200.000 €

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: από τις 11/02/2016

Χρονοδιάγραμμα δράσης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει πραγματοποιηθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής.

Έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής: θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.

Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016.

Image Description

Η Εταιρια

LITHOTECH A.E.

Εμπορία μηχανημάτων, ανταλλακτικών και υλικών γραφικών τεχνών

Επικοινωνια

20ο χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου, Αρ. 170, Παιανία, Αθήνα

210 6021191
210 6021198

Εγγραφη στο Newsletter